Revista la PLIC – literatură, artă, atitudine

POSTBOX magazine – literature, art & attitude

#7 |Revista la PLIC | Apel pentru contribuții / POSTBOX Magazine | Call for contributions

–scroll down for English–

RO

#7 | Revista la Plic – Revelion 2011| Apel pentru contribuţii

Într-un proverb cules din Emiratele Arabe apare îndemnul de a scrie lucrurile rele în nisip şi lucrurile bune în marmură. La începutul anului, noi am încercat să scriem proiectul revistei într-o bucată de rocă metamorfică, dar uneltele aflate la îndemână nu s-au potrivit demersului nostru. Ne-au sărit în ajutor prietenii ( da, aici alt proverb a intrat în firul acţiunii), care ne-au îndrumat spre stilul clasic şi bine că i-am ascultat, că de n-ar fi, nu s-ar povesti şi nu ne-am regăsi în formatul actual. Dar ceea ce a rămas autentic în prima noastră tentativă a fost necesitatea de a consemna acele lucruri care contează, care au impact mai larg asupra societăţii şi care se proiectează sub forma evenimentelor, lansărilor, programelor culturale, mai exact cele care răspund necesităţii individului de a se conecta la expresii diverse ale creativităţii.

Aşa că după ce am mai cântărit ( nu marmura!) lucrurile, ne-am gândit să sărbătorim un Revelion anticipat, în care să vă invităm să scrieţi despre punctele tari ale acestui an cultural, să ne împărtăşiţi esenţa evenimentelor la care aţi participat şi care v-au stârnit interesul sau la care nu aţi ajuns şi aţi regretat o săptămână, să ne povestiţi despre cea mai furtunoasă lansare de carte, despre expoziţii, bienale, târguri, filme, piese de teatru, concerte, despre must-do pe 2010 şi despre do not try this at home.

Şi pentru a nu vitregi ”Departamentul de Atitudine” prezent în fiecare număr, încurajăm pe cei mai activi social dintre voi să realizaţi o trecere în revistă ( da, la PLIC) sau o analiză a evenimentelor controversate, a acţiunilor de jos în sus, a proiectelor şi programelor curajoase lansate anul acesta, care vă şi ne privesc.

Şi, la mulţi ani. Hai noroc.

Textele nu trebuie să depăşească 5.000 de caractere iar propunerile artistice (imagini, fotografii, film, sunet/muzică, etc.) trebuie să conţină un scurt concept împreună cu o listă a materialelor necesare realizării lor. Atât textele cât şi propunerile trebuie să fie originale. Textele sau lucrările care au fost prezentate în alte reviste sau care sînt accesibile online nu vor fi selectate.

Data limită pentru expedierea propunerilor este 16 noiembrie 2010. Propunerile pot fi transmite prin email la adresa: andreea(a)oberliht.org.md

Revista la PLIC este cea mai nouă publicaţie culturală din Republica Moldova, o revistă obiect cu un caracter interdisciplinar şi experimental pronunţat, care îşi propune să reflecte şi să reunească tendinţele artistice şi literare ale tinerilor din Republica Moldova şi România, dar şi din alte regiuni.

Revista la PLIC stimulează comunicarea între diverse grupuri de creatori dar şi între exponenţi ai altor domenii, insistînd pe rolul şi importanţa artei, în calitate de ingredient activ, într-o societate multiculturală ce se confruntă cu provocările unei lumi din ce în ce mai globalizate.

Revista la PLIC | Asociaţia Oberliht
Gh. Asachi Str., 53/1, lit. “A”
Chişinău 2028, Republica Moldova
+ (373 22) 286317, + (373) 79370809 / Victor NEAGA
+ (40) 744 680 622 / Andreea TOMA
email: andreea(a)oberliht.org.md
http://plic.oberliht.com
http://www.oberliht.com
http://www.facebook.com/oberliht

–-

EN

# 7 | POSTBOX – New Year’s Eve 2011| Call for contributions
A saying from the United Arab Emirates advises people to write bad things in sand and to set good things in marble. Early this year, we tried to carve the project of our magazine in a metamorphic rock, but without the right instruments handy. Friends rushed to give us a helping hand (yes, another saying has just took over from here), guiding us to the classic style and good for us we listened to them, otherwise there would be no story to tell and no magazine to look as this one looks right now. However, what was really authentic about our first attempt was the need to put on paper those things that really mattered, which had broader impact on society, either events, launches, cultural programmes, specifically those that responded to the need of the individual to connect to various expressions of creativity.
That’s why, after we weighed (not the marble!) the situation for a little while, we came up with the idea of celebrating New Year’s Eve earlier, by inviting you to write about the most important events you took part in during the past cultural year, to share with us the essence of those events you attended and that have captured your attention or maybe you could tell us about those events you regretted missing, or why not we invite you to tell us about the widest book launch, about exhibitions, biennials, fairs of all kind, films, plays, concerts, about the must-do for 2010 and about the do not try this at home.
And since we do not want to neglect our „Attitude Department,” we encourage the most socially active of you to make a review (yes, for the POSTBOX) or an analysis of the controversial events, of all kinds of activities from bottom up, of the bold projects and programmes that were launched this year and that concern you and us all.

And, of course, Happy New Year and Good Luck!

Texts should not exceed 5000 characters and the artistic proposals (images, photos, movies, videos, sound/music, objects, etc.) should contain a short concept along with a list of materials needed for their realization.
Deadline for proposals is 16 of November 2010. Please send your proposals to: andreea@oberliht.org.md

The POSTBOX Magazine is the newest cultural publication from the Republic of Moldova, with a strong interdisciplinary and experimental character, which aims at reflecting and unifying the artistic and literary trends of the youth from the Republic of Moldova and other regions.
The POSTBOX Magazine encourages the communication among different groups of artists but also among representatives of other areas of interest, strengthening the role and the importance of art as a key ingredient in a multicultural society which faces the challenges of globalization.

POSTBOX magazine | Oberliht Association
Gh. Asachi Str., 53/1, lit. “A”
Chişinău 2028, Republic of Moldova
+ (373 22) 286317, + (373) 79370809 / Victor NEAGA
+ (40) 744 680 622 / Andreea TOMA
email: andreea(a)oberliht.org.md
http://plic.oberliht.com
http://www.oberliht.com
http://www.facebook.com/oberliht

No comments yet»

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: