Revista la PLIC – literatură, artă, atitudine

POSTBOX magazine – literature, art & attitude

Prezentarea revistei ucrainene de critică socială „Спiльне/Commons” (Ucraina) la Chişinău / Презентация украинского журнала социальной критики “Спiльне” (Украина) в Кишиневе

Centrul pentru Arta Contemporana, Chisinau – [ksa:k]
str. Banulescu Bodoni 5, ap. 2, Chisinau
27 decembrie 2011, ora 18:00

RO
– – – – –

Prezentarea revistei ucrainene de critică socială „Спiльне” (Ucraina), Chişinău

http://commons.com.ua

Tamara Zlobina (co-redactorul revistei de critică socială „Спiльне”) va prezenta ultimele 3 numere ale revistei <<Спiльне>> („Criminalizarea problemelor sociale”, „Transformare a spaţiului urban”, ” Politica Educaţiei”).

Despre Proiect

„Revista de critica sociala <<Спiльне>> („Comun”) este un proiect colectiv non-profit. Sarcina noastră este analiza realităţii sociale la scară naţională şi globală. Cu toate acestea, nu vrem să acumulăm cunoştinţe de dragul cunoştinţelor, lipsite de o legătură vie cu practica socială. Poziţia noastră nu este <<neutră>>, deoarece noi considerăm că societatea are nevoie nu doar de studiere, dar şi de schimbare.

Ne dăm seama cât de mare poate fi decalajul dintre teorie şi practică, de aceea ne vom strădui să nu ne rupem de la viaţa de zi cu zi şi să fim înţeleşi. Din colectivul revistei fac parte reprezentanţi şi reprezentantele ai mediului academic şi mişcărilor activiste „de jos”, jurnalismului şi artei. Revistă <<Спiльне>> va apărea de două ori pe an. Fiecare ediţie va fi dedicată examinării unei anumite teme actuale, ea de fiecare dată va include materiale exclusive autohtone şi traducerile studiilor de cercetare de peste hotare, interviuri cu oameni de ştiinţă şi activişti, recenzii la publicaţiile de actualitate.

Munca noastră în domeniul teoretic noi o vedem ca o componentă a practicilor mai largi, care au ca scop schimbarea societăţii spre bine. Poziţia noastră este de stângă şi anticapitalistă. Aceasta nu înseamnă că noi chipurile suntem pentru <<întoarcerea înapoi la URSS>> – un trecut care niciodată nu se va mai repeta, indiferent de faptul, ce atitudine avem faţă de el. De asemenea, noi nu suntem <<contra democraţiei>> – dacă, desigur, sub aceasta se înţelege puterea întregului popor, dar nu doar a unei părţi privilegiate ai acestuia. Indiferent de motive politice, publicaţia noastră este mai întâi de toate, analitică şi nu propagandistică. Analizând anumite probleme sociale, nu vom avea întotdeauna reţete de-a gata pentru a le soluţiona, şi de aceea în mod principial nu vom ascunde după clişee şi lozinci lipsite de conţinut necesitatea elaborării unei cunoaşteri noi. Sarcina noastră este analiza şi critica: punerea accentelor pe probleme sociale, determinarea cauzelor acestora şi de căutarea mijloacelor pentru soluţionarea acestora, precum şi – problematizarea relaţiilor dominante şi încălcarea status-quo.”

RU
– – – – –

Презентация украинского журнала социальной критики “Спiльне” (Украина) в Кишиневе.

http://commons.com.ua

Журнал представит его со-редакторка – Тамара Злобина, к. ф. н., феминистская активистка, арт-критик. Уже вышло 3 номера журнала <<Спільне>> („Криминализация социальных проблем”, „Трансформации городского пространства”, „Политика образования”).

О Проекте

«Журнал социальной критики <<Спільне>> („Общее”) – коллективный некоммерческий проект. Наша задача – анализ социальной действительности в отечественном и мировом масштабе. Вместе с тем, мы не хотим накапливать знания ради знания, лишенного живой связи с общественной практикой. Наша позиция не <<нейтральная>>, поскольку мы считаем, что общество нуждается не только в изучении, но и в изменении.

Мы осознаем, какой большой может быть пропасть между теорией и практикой, поэтому постараемся не отрываться от повседневной жизни и быть понятными. В коллектив журнала входят представители и представительницы академической среды и низовых активистских движений, журналистики и искусства. Журнал <<Спільне>> будет выходить в свет дважды в год. Каждый выпуск журнала будет посвящен рассмотрению определенной актуальной темы; он каждый раз будет включать эксклюзивные отечественные материалы и переводы зарубежных исследований, интервью с учеными и активистами, рецензии актуальных изданий.

Нашу работу в теоретической сфере мы рассматриваем как составляющую широких практик, имеющих целью изменить общество к лучшему. Наша позиция – левая и антикапиталистическая. Это не значит, что мы якобы за <<возвращение назад в СССР>> – прошлого, которое уже никогда не повторится, независимо от того, как мы к нему относимся. Так же мы не <<против демократии>> – если, конечно, понимать под ней власть всего народа, а не только привилегированной его части. Независимо от политических мотивов, наше издание является прежде всего аналитическим, а не пропагандистским. Анализируя определенные социальные проблемы, мы не всегда будем иметь готовые рецепты их решения, поэтому принципиально не будем прятать необходимость выработки нового знания за клише и бессодержательными лозунгами. Наша задача – анализ и критика: подчеркивание социальных проблем, определение их причин и поиски средств для их решения, а также – проблематизация господствующих отношений и нарушение status quo.»

imagini de la eveniment:

No comments yet»

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: