Revista la PLIC – literatură, artă, atitudine

POSTBOX magazine – literature, art & attitude

Arhivă pentru Uncategorized

Zilele Spațiului Public (ediția a II-a) / Дни Публичного Пространства (II-й выпуск) / Public Space Days (2nd edition), 13-17 septembrie 2016, Chișinău

dev8-01_mic-2

– – – читайте ниже на русском / scroll down for english – – –

RO
– – –

Zilele Spaţiului Public (ediția a II-a)
13-17 septembrie 2016, Chișinău

Zilele Spaţiului Public reprezintă un program de evenimente al căror scop este să ofere un cadru de discuţie şi acţiune în Spaţiul Public.

Înţelegem că spaţiile deschise, inclusive, sînt cruciale pentru construcţia şi consolidarea unui oraş democratic în particular, şi a unei societăţi inclusive şi juste în general. De asemenea, înţelegem că statutul public, deschis şi democratic al spaţiliilor publice este ameninţat. Comercializarea (configurarea spaţiilor publice în scopul obținerii unui profit), securizarea (creşterea măsurilor de supraveghere), sporirea controlului polițienesc (excluderea utilizatorilor şi a comportamentelor nedorite) sînt cîteva dintre procesele ce afectează, deseori negativ, accesul şi calitatea spaţiilor publice.

Zilele Spaţiului Public au ca scop să adune împreună activişti, persoane responsabile de elaborarea politicilor publice, cetăţeni activi, intelectuali, arhitecţi și artiști, publicul larg pentru a ridica gradul de conştientizare asupra unor subiecte ce vizează protecţia, democratizarea şi deschiderea spaţiilor publice, pentru a împărtăşi opinii şi reflecţii asupra transformărilor ce au loc în spaţiile publice, pentru a face schimb de practici, metode de organizare şi de acţiune colectivă, care asigură și oferă spaţiilor publice un caracter cu adevărat democratic.

descarcă programul ZSP2016 în format PDF

Programul primei ediţii a Zilelor Spaţiului Public (2015) poate văzut la acest link: https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com/zsp/

locaţii: Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale), Apartamentul Deschis / B68, Parcul ZaikinGaleria Buncher (Facultatea Arte Plastice / Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice), Cafeneaua Guguță (Grădina Publică Ștefan cel Mare), Facultatea de Istorie și Filosofie (Universitatea de Stat din Moldova), Facultatea de Arhitectură și Urbanism (Universitatea Tehnica din Moldova)

participanți: Ion ANDRUSCEAC [MD] / Mihai BARABANCEA [RO] / Valeria BARBAS [MD] / Denis BARTENEV [MD] / Florin-Alexandru BĂDIȚĂ [RO] / Tudor BRĂDĂȚAN [RO] / Ludmila BOUROȘ [MD] / Oleksandr BURLAKA [UA] / Cendrine CHANUT [FR] / Victor CHIRONDA [MD] / Constanța COBUȘCEAN [MD] / Ștefan CONSTANTINESCU [RO] / Rusanda CURCĂ [MD] / Mihai DANCIU [RO] / Ovidiu GHERASIM-PROCA [RO] / Mihai GOȚIU [RO] / Anne GUILMIN [FR] / Alexandru HARABAGIU [MD] / Olga KAZAKOVA [RU] / Ina LISNIC [MD] / Anatol MĂTĂSARU [MD] / Jihanne EL MEDDEB [FR] / Lilia NENESCU [MD] / Ana NORBRE [PT] / Svitlana OSLAVSKA [UA] / Andrei PRIPASU [RO] / Aljcia ROGALSKA [PL] / Dumitru RUSU [MD] / Ștefan RUSU [MD] / Georg SCHOLLHAMMER [AT] / Jarek SEDLAK [CZ] / Chiril SEMIONOV [MD] / Vitalie SPRÎNCEANĂ [MD] / Igor STOKFISZEWSKI [PL] / Teatru Spălătorie [MD] / Hajnalka TULISZ [HU] / Ovidiu ȚICHINDELEANU [RO/MD] / Vladimir US [MD] / Andrei VATAMANIUC [MD] / Vasiluța VASILACHE [MD] / Vitalii VOZNOI [MD]

parteneri locali și străini: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice / A-I-R Laboratory / Birou pentru Artă şi Cercetare Urbană (B.A.C.U.) / Centrul pentru Artă Contemporană, Chișinău [ksa:k] / Cocoșul Roșu / Collectif Etc / DOM cluster / Fundația Art and Present Time / Krytyka Polityczna / Laborator de arhitectură MIEZ / Les Têtes de l’art / Ograda Noastră / Rețeaua Civică Urbană / Solidarity Fund PL / Teatru Spălătorie / Asociația Obștească UFRA / Universitatea de Stat din Moldova / Universitatea Tehnică din Moldova / Ziarul de Gardă / The Empire Strikes Back? project

parteneri media: [oberlist] / Revista la Plic / Platzforma / Artploshadka / Primăria Mea / Urban Concept Chișinău / Hiboux / Locals / Știri Pozitive / Fest / Zugo / ZoomIt

finanțatori: Fundația Culturală Europeană (ECF) / Ministerul Culturii al Republicii Moldova / Ministerul Culturii și Patrimoniului Național al Republicii Polonia / MItOst (TANDEM Ucraina) / Direcția Culturii PMC

RU
– – –

Дни Публичного Пространства (II-й выпуск)
13-17 сентября 2016, Кишинев

Дни Публичного Пространства – это программа событий, предоставляющая возможность обсуждения и организации определенных действий в общественном пространстве.

Всем известно, что открытые общественные пространства являются основополагающими для строительства и консолидации демократического общества в частности и общества в целом. Также стоит понимать, что статус открытых и демократических общественных пространств находится под угрозой. Коммерциализация (изменение общественных пространств с целью получения выгоды), ограждение (увеличение мер наблюдения), увеличение полицейского контроля (исключение нежелательных элементов из пространства) – всего лишь некоторые из процессов, которые влияют, зачастую негативно, на доступ и качество общественных пространств.

Задачей Дней Публичного Пространства является собрать вместе активистов, ответственных за создание публичных программ лиц, активных жителей, интелектуалов, архитектов, художников и широкую публику для того, чтобы повысить осознание некоторых вещей касательно охраны, демократизации и открытия общественного пространства. Для того, чтобы делиться мнениями и влияниями, происходящими в общественном пространстве, чтобы обменяться практическими подходами к коллективным мерам, обеспечивающим и предоставляющим общественным пространствам действительно демократический характер.

Скачай программу II-го выпуска Дней Общественного Пространства в формате PDF

Программу I-го выпуска можно найти по данной ссылке: https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com/zsp/

место проведения: Zpaţiu (Музей Земства), Открытая квартира / Б68; галерея Buncher (факультет Изобразительных Искусств / Художественная Академия), парк им. Заикинакафе «Guguță» (парк им. Штефана чел Маре), факультет Истории и Философии(Госуниверситет РМ), факультет Градостроительства и Архитектуры (Технический Университет РМ)

участники: Ион Андрушчак [MD] / Михай Барабанча [RO] / Валерия Барбас [MD] / Денис Бартенев [MD] / Флорин-Александру Бэдицэ [RO] / Тудор Брэдэцан [RO] / Людмила Боурош [MD] / Олександр Бурлака [UA] / Сендрин Чанут [FR] / Виктор Киронда [MD] / Констанца Кобушчан [MD] / Штефан Константинеску [RO] / Русанда Куркэ [MD] / Михай Данчу [RO] / Овидиу Герасим-Прока [RO] / Михай Гоциу [RO] / Энн Гильмин [FR] / Александру Харабаджиу [MD] / Ольга Казакова [RU] / Инна Лисник [MD] / Анатол Мэтэсару [MD] / Жанин Эльмеддеб [FR] / Лилия Ненеску [MD] / Анна Норбре [PT] / Светлана Ославска [UA] / Андрей Припасу [RO] / Алисия Рогалска [PL] / Думитру Русу [MD] / Штефан Русу [MD] / Георг Шольхаммер [AT] / Ярек Седлак [CZ] / Кирилл Семенов [MD] / Виталие Спрынчанэ [MD] / Игорь Стокфижевски [PL] / театр Spalatorie [MD] / Хайналка Тулиз [HU] / Овидиу Цикинделяну [RO/MD] / Владимир Ус [MD] / Андрей Ватаманюк [MD] / Василуца Василаке [MD] / Виталий Возной [MD]

партнеры: Академия Искусств/ A-I-R Laboratory / Бюро по Искусству и Градостроительному исследованию (B.A.C.U.) / Центр Современного Искусства, Кишинев [ksa:k] / Cocosul Rosu / Collectif Etc / DOM cluster / фонд Art and Present Time / Krytyka Polityczna / Архитектурная лаборатория MIEZ / Les Têtes de l’art / Ograda Noastra / Городская Гражданская Сеть / Solidarity Fund PL / театр Spalatorie / Общественная ассоциация UFRA / Государственный Университет РМ / Технический Университет РМ / Ziarul de Garda / The Empire Strikes Back? project

медиа партнеры: [oberlist] / Revista la Plic / Platzforma / Artploshadka / Primaria Mea / Urban Concept Chisinau / Hiboux / Locals / Stiri Pozitive / Fest / Zugo / ZoomIt

финансовая поддержка: Европейский культурный Фонд (ECF) / Министерство культуры РМ / Министерство культуры и Национального достояния Польши / MItOst (TANDEM Украина) / Дирекция по культуре примэрии муниципия Кишинэу

EN
– – –

Public Space Days (2nd edition)
Chisinau, September 13-17, 2016

The Public Space Days represents a program whose aim is to provide a frame for discussion and action in Public Space.

It is our understanding that inclusive, open public spaces are crucial for building and fostering a democratic city in particular, and an inclusive and just society in general. It is also our understanding that the public, open and democratic character of public spaces in our cities is under threat. Commercialization (configuring public spaces for profit making), securitization (increasing surveillance), policing (excluding undesirable users and behaviors) are some of the process that affect, often negatively, the access and the quality of public spaces.

The Public Space Days aim to bring together activists, policy makers, active citizens, scholars, architects and artists, the general public in order to raise awareness on topics concerning protection, democratization and opening of public spaces, to share insights and reflections on the transformations of public spaces, to share practices, ways of organizing and collective action that foster and reproduce democratic public spaces.

The program of the Public Space Days 2016 in PDF format

The program of the 1st edition of Public Space Days can be seen at: https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com/zsp/

locations: Zpace (The House of Gubernial Zemstva), Flat Space, Buncher Gallery (Faculty of Fine Arts / Academy of Music, Theatre and Fine Arts), Zaikin Park, Guguta Café (Stefan cel Mare Public Park), Faculty of History and Philosophy (Moldova State University), Faculty of Urban Planning and Architecture (Moldova Technical University)

participants: Ion ANDRUSCEAC [MD] / Mihai BARABANCEA [RO] / Valeria BARBAS [MD] / Denis BARTENEV [MD] / Florin-Alexandru BADITA [RO] / Tudor BRADATAN [RO] / Ludmila BOUROS [MD] / Oleksandr BURLAKA [UA] / Cendrine CHANUT [FR] / Victor CHIRONDA [MD] / Constanta COBUSCEAN [MD] / Stefan CONSTANTINESCU [RO] / Rusanda CURCA [MD] / Mihai DANCIU [RO] / Ovidiu GHERASIM-PROCA [RO] / Mihai GOTIU [RO] / Anne GUILMIN [FR] / Alexandru HARABAGIU [MD] / Olga KAZAKOVA [RU] / Ina LISNIC [MD] / Anatol MATASARU [MD] / Jihanne EL MEDDEB [FR] / Lilia NENESCU [MD] / Ana NORBRE [PT] / Svitlana OSLAVSKA [UA] / Andrei PRIPASU [RO] / Aljcia ROGALSKA [PL] / Dumitru RUSU [MD] / Stefan RUSU [MD] / Georg SCHOLLHAMMER [AT] / Jarek SEDLAK [CZ] / Chiril SEMIONOV [MD] / Vitalie SPRiNCEANA [MD] / Igor STOKFISZEWSKI [PL] / Teatru Spalatorie [MD] / Hajnalka TULISZ [HU] / Ovidiu TICHINDELEANU [RO/MD] / Vladimir US [MD] / Andrei VATAMANIUC [MD] / Vasiluta VASILACHE [MD] / Vitalii VOZNOI [MD]

local and international partners: Academy of Music, Theatre and Fine Arts / A-I-R Laboratory / Art and Urban Research Office (B.A.C.U.) / Centre for Contemporary Art, Chisinau [ksa:k] / Cocosul Rosu / Collectif Etc / DOM cluster / Art and Present Time Foundation / Krytyka Polityczna / MIEZ Architecture Lab / Les Têtes de l’art / Ograda Noastra / Civic Urban Network / Solidarity Fund PL / Spalatorie Theatre / UFRA Association / Moldova State University / Moldova Technical University / Ziarul de Garda / The Empire Strikes Back? project

media partners: [oberlist] / POSTBOX magazine / Platzforma / Artploshadka / Primaria Mea / Urban Concept Chisinau / Hiboux / Locals / Stiri Pozitive / Fest / Zugo / ZoomIt

support by: European Culture Foundation (ECF) / Ministry of Culture of Republic of Moldova / Ministry of Culture and National Heritage of Republic of Polond / MItOst (TANDEM Ukraine) / Culture Department of Chisinau Municipality