Revista la PLIC – literatură, artă, atitudine

POSTBOX magazine – literature, art & attitude

Zilele Spațiului Public (ediția a II-a) / Дни Публичного Пространства (II-й выпуск) / Public Space Days (2nd edition), 13-17 septembrie 2016, Chișinău

dev8-01_mic-2

– – – читайте ниже на русском / scroll down for english – – –

RO
– – –

Zilele Spaţiului Public (ediția a II-a)
13-17 septembrie 2016, Chișinău

Zilele Spaţiului Public reprezintă un program de evenimente al căror scop este să ofere un cadru de discuţie şi acţiune în Spaţiul Public.

Înţelegem că spaţiile deschise, inclusive, sînt cruciale pentru construcţia şi consolidarea unui oraş democratic în particular, şi a unei societăţi inclusive şi juste în general. De asemenea, înţelegem că statutul public, deschis şi democratic al spaţiliilor publice este ameninţat. Comercializarea (configurarea spaţiilor publice în scopul obținerii unui profit), securizarea (creşterea măsurilor de supraveghere), sporirea controlului polițienesc (excluderea utilizatorilor şi a comportamentelor nedorite) sînt cîteva dintre procesele ce afectează, deseori negativ, accesul şi calitatea spaţiilor publice.

Zilele Spaţiului Public au ca scop să adune împreună activişti, persoane responsabile de elaborarea politicilor publice, cetăţeni activi, intelectuali, arhitecţi și artiști, publicul larg pentru a ridica gradul de conştientizare asupra unor subiecte ce vizează protecţia, democratizarea şi deschiderea spaţiilor publice, pentru a împărtăşi opinii şi reflecţii asupra transformărilor ce au loc în spaţiile publice, pentru a face schimb de practici, metode de organizare şi de acţiune colectivă, care asigură și oferă spaţiilor publice un caracter cu adevărat democratic.

descarcă programul ZSP2016 în format PDF

Programul primei ediţii a Zilelor Spaţiului Public (2015) poate văzut la acest link: https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com/zsp/

locaţii: Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale), Apartamentul Deschis / B68, Parcul ZaikinGaleria Buncher (Facultatea Arte Plastice / Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice), Cafeneaua Guguță (Grădina Publică Ștefan cel Mare), Facultatea de Istorie și Filosofie (Universitatea de Stat din Moldova), Facultatea de Arhitectură și Urbanism (Universitatea Tehnica din Moldova)

participanți: Ion ANDRUSCEAC [MD] / Mihai BARABANCEA [RO] / Valeria BARBAS [MD] / Denis BARTENEV [MD] / Florin-Alexandru BĂDIȚĂ [RO] / Tudor BRĂDĂȚAN [RO] / Ludmila BOUROȘ [MD] / Oleksandr BURLAKA [UA] / Cendrine CHANUT [FR] / Victor CHIRONDA [MD] / Constanța COBUȘCEAN [MD] / Ștefan CONSTANTINESCU [RO] / Rusanda CURCĂ [MD] / Mihai DANCIU [RO] / Ovidiu GHERASIM-PROCA [RO] / Mihai GOȚIU [RO] / Anne GUILMIN [FR] / Alexandru HARABAGIU [MD] / Olga KAZAKOVA [RU] / Ina LISNIC [MD] / Anatol MĂTĂSARU [MD] / Jihanne EL MEDDEB [FR] / Lilia NENESCU [MD] / Ana NORBRE [PT] / Svitlana OSLAVSKA [UA] / Andrei PRIPASU [RO] / Aljcia ROGALSKA [PL] / Dumitru RUSU [MD] / Ștefan RUSU [MD] / Georg SCHOLLHAMMER [AT] / Jarek SEDLAK [CZ] / Chiril SEMIONOV [MD] / Vitalie SPRÎNCEANĂ [MD] / Igor STOKFISZEWSKI [PL] / Teatru Spălătorie [MD] / Hajnalka TULISZ [HU] / Ovidiu ȚICHINDELEANU [RO/MD] / Vladimir US [MD] / Andrei VATAMANIUC [MD] / Vasiluța VASILACHE [MD] / Vitalii VOZNOI [MD]

parteneri locali și străini: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice / A-I-R Laboratory / Birou pentru Artă şi Cercetare Urbană (B.A.C.U.) / Centrul pentru Artă Contemporană, Chișinău [ksa:k] / Cocoșul Roșu / Collectif Etc / DOM cluster / Fundația Art and Present Time / Krytyka Polityczna / Laborator de arhitectură MIEZ / Les Têtes de l’art / Ograda Noastră / Rețeaua Civică Urbană / Solidarity Fund PL / Teatru Spălătorie / Asociația Obștească UFRA / Universitatea de Stat din Moldova / Universitatea Tehnică din Moldova / Ziarul de Gardă / The Empire Strikes Back? project

parteneri media: [oberlist] / Revista la Plic / Platzforma / Artploshadka / Primăria Mea / Urban Concept Chișinău / Hiboux / Locals / Știri Pozitive / Fest / Zugo / ZoomIt

finanțatori: Fundația Culturală Europeană (ECF) / Ministerul Culturii al Republicii Moldova / Ministerul Culturii și Patrimoniului Național al Republicii Polonia / MItOst (TANDEM Ucraina) / Direcția Culturii PMC

RU
– – –

Дни Публичного Пространства (II-й выпуск)
13-17 сентября 2016, Кишинев

Дни Публичного Пространства – это программа событий, предоставляющая возможность обсуждения и организации определенных действий в общественном пространстве.

Всем известно, что открытые общественные пространства являются основополагающими для строительства и консолидации демократического общества в частности и общества в целом. Также стоит понимать, что статус открытых и демократических общественных пространств находится под угрозой. Коммерциализация (изменение общественных пространств с целью получения выгоды), ограждение (увеличение мер наблюдения), увеличение полицейского контроля (исключение нежелательных элементов из пространства) – всего лишь некоторые из процессов, которые влияют, зачастую негативно, на доступ и качество общественных пространств.

Задачей Дней Публичного Пространства является собрать вместе активистов, ответственных за создание публичных программ лиц, активных жителей, интелектуалов, архитектов, художников и широкую публику для того, чтобы повысить осознание некоторых вещей касательно охраны, демократизации и открытия общественного пространства. Для того, чтобы делиться мнениями и влияниями, происходящими в общественном пространстве, чтобы обменяться практическими подходами к коллективным мерам, обеспечивающим и предоставляющим общественным пространствам действительно демократический характер.

Скачай программу II-го выпуска Дней Общественного Пространства в формате PDF

Программу I-го выпуска можно найти по данной ссылке: https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com/zsp/

место проведения: Zpaţiu (Музей Земства), Открытая квартира / Б68; галерея Buncher (факультет Изобразительных Искусств / Художественная Академия), парк им. Заикинакафе «Guguță» (парк им. Штефана чел Маре), факультет Истории и Философии(Госуниверситет РМ), факультет Градостроительства и Архитектуры (Технический Университет РМ)

участники: Ион Андрушчак [MD] / Михай Барабанча [RO] / Валерия Барбас [MD] / Денис Бартенев [MD] / Флорин-Александру Бэдицэ [RO] / Тудор Брэдэцан [RO] / Людмила Боурош [MD] / Олександр Бурлака [UA] / Сендрин Чанут [FR] / Виктор Киронда [MD] / Констанца Кобушчан [MD] / Штефан Константинеску [RO] / Русанда Куркэ [MD] / Михай Данчу [RO] / Овидиу Герасим-Прока [RO] / Михай Гоциу [RO] / Энн Гильмин [FR] / Александру Харабаджиу [MD] / Ольга Казакова [RU] / Инна Лисник [MD] / Анатол Мэтэсару [MD] / Жанин Эльмеддеб [FR] / Лилия Ненеску [MD] / Анна Норбре [PT] / Светлана Ославска [UA] / Андрей Припасу [RO] / Алисия Рогалска [PL] / Думитру Русу [MD] / Штефан Русу [MD] / Георг Шольхаммер [AT] / Ярек Седлак [CZ] / Кирилл Семенов [MD] / Виталие Спрынчанэ [MD] / Игорь Стокфижевски [PL] / театр Spalatorie [MD] / Хайналка Тулиз [HU] / Овидиу Цикинделяну [RO/MD] / Владимир Ус [MD] / Андрей Ватаманюк [MD] / Василуца Василаке [MD] / Виталий Возной [MD]

партнеры: Академия Искусств/ A-I-R Laboratory / Бюро по Искусству и Градостроительному исследованию (B.A.C.U.) / Центр Современного Искусства, Кишинев [ksa:k] / Cocosul Rosu / Collectif Etc / DOM cluster / фонд Art and Present Time / Krytyka Polityczna / Архитектурная лаборатория MIEZ / Les Têtes de l’art / Ograda Noastra / Городская Гражданская Сеть / Solidarity Fund PL / театр Spalatorie / Общественная ассоциация UFRA / Государственный Университет РМ / Технический Университет РМ / Ziarul de Garda / The Empire Strikes Back? project

медиа партнеры: [oberlist] / Revista la Plic / Platzforma / Artploshadka / Primaria Mea / Urban Concept Chisinau / Hiboux / Locals / Stiri Pozitive / Fest / Zugo / ZoomIt

финансовая поддержка: Европейский культурный Фонд (ECF) / Министерство культуры РМ / Министерство культуры и Национального достояния Польши / MItOst (TANDEM Украина) / Дирекция по культуре примэрии муниципия Кишинэу

EN
– – –

Public Space Days (2nd edition)
Chisinau, September 13-17, 2016

The Public Space Days represents a program whose aim is to provide a frame for discussion and action in Public Space.

It is our understanding that inclusive, open public spaces are crucial for building and fostering a democratic city in particular, and an inclusive and just society in general. It is also our understanding that the public, open and democratic character of public spaces in our cities is under threat. Commercialization (configuring public spaces for profit making), securitization (increasing surveillance), policing (excluding undesirable users and behaviors) are some of the process that affect, often negatively, the access and the quality of public spaces.

The Public Space Days aim to bring together activists, policy makers, active citizens, scholars, architects and artists, the general public in order to raise awareness on topics concerning protection, democratization and opening of public spaces, to share insights and reflections on the transformations of public spaces, to share practices, ways of organizing and collective action that foster and reproduce democratic public spaces.

The program of the Public Space Days 2016 in PDF format

The program of the 1st edition of Public Space Days can be seen at: https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com/zsp/

locations: Zpace (The House of Gubernial Zemstva), Flat Space, Buncher Gallery (Faculty of Fine Arts / Academy of Music, Theatre and Fine Arts), Zaikin Park, Guguta Café (Stefan cel Mare Public Park), Faculty of History and Philosophy (Moldova State University), Faculty of Urban Planning and Architecture (Moldova Technical University)

participants: Ion ANDRUSCEAC [MD] / Mihai BARABANCEA [RO] / Valeria BARBAS [MD] / Denis BARTENEV [MD] / Florin-Alexandru BADITA [RO] / Tudor BRADATAN [RO] / Ludmila BOUROS [MD] / Oleksandr BURLAKA [UA] / Cendrine CHANUT [FR] / Victor CHIRONDA [MD] / Constanta COBUSCEAN [MD] / Stefan CONSTANTINESCU [RO] / Rusanda CURCA [MD] / Mihai DANCIU [RO] / Ovidiu GHERASIM-PROCA [RO] / Mihai GOTIU [RO] / Anne GUILMIN [FR] / Alexandru HARABAGIU [MD] / Olga KAZAKOVA [RU] / Ina LISNIC [MD] / Anatol MATASARU [MD] / Jihanne EL MEDDEB [FR] / Lilia NENESCU [MD] / Ana NORBRE [PT] / Svitlana OSLAVSKA [UA] / Andrei PRIPASU [RO] / Aljcia ROGALSKA [PL] / Dumitru RUSU [MD] / Stefan RUSU [MD] / Georg SCHOLLHAMMER [AT] / Jarek SEDLAK [CZ] / Chiril SEMIONOV [MD] / Vitalie SPRiNCEANA [MD] / Igor STOKFISZEWSKI [PL] / Teatru Spalatorie [MD] / Hajnalka TULISZ [HU] / Ovidiu TICHINDELEANU [RO/MD] / Vladimir US [MD] / Andrei VATAMANIUC [MD] / Vasiluta VASILACHE [MD] / Vitalii VOZNOI [MD]

local and international partners: Academy of Music, Theatre and Fine Arts / A-I-R Laboratory / Art and Urban Research Office (B.A.C.U.) / Centre for Contemporary Art, Chisinau [ksa:k] / Cocosul Rosu / Collectif Etc / DOM cluster / Art and Present Time Foundation / Krytyka Polityczna / MIEZ Architecture Lab / Les Têtes de l’art / Ograda Noastra / Civic Urban Network / Solidarity Fund PL / Spalatorie Theatre / UFRA Association / Moldova State University / Moldova Technical University / Ziarul de Garda / The Empire Strikes Back? project

media partners: [oberlist] / POSTBOX magazine / Platzforma / Artploshadka / Primaria Mea / Urban Concept Chisinau / Hiboux / Locals / Stiri Pozitive / Fest / Zugo / ZoomIt

support by: European Culture Foundation (ECF) / Ministry of Culture of Republic of Moldova / Ministry of Culture and National Heritage of Republic of Polond / MItOst (TANDEM Ukraine) / Culture Department of Chisinau Municipality

Zilele Spațiului Public / Дни Публичного Пространства / Public Space Days, 6-10 octombrie 2015, Chișinău

zsp_afis_web

– – – читайте ниже на русском / scroll down for English – – –

RO
– – – – –

Zilele Spațiului Public
6-10 octombrie 2015, Chișinău

Asociația Oberliht invită toți doritorii să ia parte la programul Zilelor Spațiului Public, care se va desfăsura la Chișinău între 6-10 octombrie 2015. Programul actualizat al ZSP îl puteti consulta pe această pagină web: https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com

Pînă recent tema spațiului public și democratizării acestuia a fost în mare parte ignorată în discuțiile publice din Moldova. Puținele dezbateri care s-au întîmplat au ținut mai ales de abordării centralizatoare legate de perspective istorico-politice asupra spațiului public: legătura lui cu politicile memoriei (soarta monumentelor de arhitectură și istorie, și necesitatea instalării unor noi monumente, procesul de redenumire a străzilor), uzul simbolic al spațiului public etc.

Abia în ultimii cîțiva ani tema spațiului public a început să fie abordată și din perspective descentralizatoare în care accentul se pune nu doar asupra funcției generale a spațiului public ci mai ales asupra modurilor în care anumite comunități sau persoane îl utilizează: accesul fizic și simbolic la utilizarea spațiului public al unor grupuri sociale (persoane cu dizabilități / fără adăpost, comunități etnice și religioase, grupurile LGBT etc).

În același timp, prin efortul susținut și concertat al unor inițiative culturale și grupuri locale civice, tema spațiului public a fost, puțin cîte puțin, împinsă în discursul public, mai ales în orașul Chișinău. Abordările artistice pe lîngă cele de tip activist au impus o discuție legată în special de procesul de deteriorare a spațiului public din Chișinău – tăierea zonelor verzi, construcțiile ilegale, densificarea urbană în cartierele cu locuințe-tip multietajate, comercializarea spațiului public, administrarea frauduloasă a proprietății publice etc.

Programul Zilele Spațiului Public 2015, organizat de Asociația Oberliht, își propune să realizeze o joncțiune între aceste discuții disparate și de asemenea, să opereze și alte deschideri cu privire la un oraș post-socialist în process de transformare.

Încercăm să punem împreună activiști, artiști, arhitecți, teoreticieni, juriști, experți, locuitori ai orașului și factori de decizie din cadrul autorităților de nivel diferit, care vor confrunta diferite viziuni și abordări asupra spațiului public, a rolului artei în spațiul public, a creșterii accesului la spațiul public pentru toate grupurile sociale.

Scopul Zilelor Spațiului Public este de a oferi, pentru diferiți actori și diferite tipuri de public o platformă de discuție, sensibilizare și acțiune pe teme și inițiative ce țin de democratizarea, protejarea și deschiderea spațiului public către cetățeni.

Dincolo de temele anunțate în acest an prin programul Zilelor Spațiului Pulblic urmărim să fortificăm rețelele locale de organizații, inițiative și indivizi, să conectăm experții activi în Moldova cu invitați din alte țări europene, și nu în ultimul rînd să oferim un program cultural pentru chișinăuieni și oaspeții capitalei prin activarea unor spații publice aflate în situații de abandon sau în pericol de demolare.

Pentru mai multe detalii despre eveniment, vizitați: https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com/zsp/
Descărcați programul cultural în format PDF

Zilele Spațiului Public 2015 reprezintă un program de ateliere, conferințe, întîlniri și dezbateri publice însoțite de un program cultural, inițiate cu scopul atragerii atenției publicului larg, societății civile și autorităților publice asupra nevoii de a proteja și dezvolta spațiile publice drept parte a unei infrastructuri democratice necesare oricărui oraș.

Programul ZSP este susținut de către Fundația Culturală Europeană drept parte a proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/
Adițional proiectul beneficiază de susținerea Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Forumului Cultural Austriac și Institutului Adam Mickiewicz din Varșovia.

parteneri ZSP: Centrul pentru Artă Contemporană, Chișinău / Teatru Spălătorie / Universitatea Tehnică din Moldova / Direcția Cultură PMC
parteneri media: Revista la Plic / Platzforma / Art Ploshadka / #diez / Locals / Klumea / Orașul Meu, Știri Pozitive

RU
– – – – –

Дни Публичного Пространства
6-10 октября 2015, Кишинев

Ассоциация Оберлихт приглашает всех желающих к участию в Днях Публичного Пространства, которые пройдут с 6-го по 10-е октября 2015 в Кишиневе. Детали события на сайте: https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com

До недавнего времени тема общественного пространства и его демократизации игнорировалась в общественных дискурсах Молдовы. Те немногие дебаты, что имели место, в основном затрагивали общие темы, связанные с историко-политическими взглядами на общественное пространство: их связь с объектами памяти (судьба памятников истории и архитектуры, необходимость установки новых памятников, процесс переименования улиц), символический смысл общественных пространств и т.д.

Только в последние несколько лет тему общественного пространства стали рассматривать с другой точки зрения и ставить акцент на только на основные задачи общественного пространства, но и на то, как определенные сегменты общества, или отдельные люди его используют: физический и символический доступ в использовании общественного пространства определенными социальными группами (людьми с ограниченными возможностями/бездомными, различными этносами и религиозными группами, представителями ЛГБТ и так далее).

Также благодаря усилиям определенных культурных инициатив и местных активистов, тема общественного пространства стала постепенно входить в дискурс общественности, особенно в Кишиневе. Творческое вмешательство, а также участие активистов, подтолкнули к появлению дискуссий, связанных в особенности с процессом ухудшения качества общественных пространств: вырубка зеленых насаждений, незаконное строительство, чрезмерная урбанизация кварталов, коммерциализация пространства, неправильное администрирование публичной собственности и т.д.

«Дни Публичного Пространства», организованные Ассоциацией Оберлихт, направлены на объединение этих разнородных обсуждений и в особенности на разработку других взглядов на пост-социалистический город, находящийся в процессе трансформации.

Мы попытаемся объединить активистов, теоретиков, юристов, экспертов, артистов, жителей города с фактором принятия решений властями различного уровня и поговорить о различных взглядах и видениях общественного пространства, роли искусства в этом пространстве, росте доступа к общественному пространству различных социальных групп.

Целью мероприятия является предложить различным участникам и типам аудитории открытую платформу, возможность участия в темах и инициативах, касающихся демократизации, защиты и доступности общественного пространства.

Помимо заявленных тем, в этом году путем проведения Дней Публичного Пространства мы попытаемся укрепить сети местных организаций, инициатив и отдельных представителей, объединить активных экспертов Молдовы с приглашенными из-за рубежа и не в последнюю очередь – предоставить культурную программу для всех кишиневцев и гостей столицы в общественных пространствах, находящихся в ситуации запустения, или возможного исчезновения.

Детали события на сайте: https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com/zsp/
Скачать программу Дней Публичного Пространства можно здесь

Программа Дней Публичного Пространства включает в себя ателье, конференции, встречи и общественные дебаты, сопровождаемые культурной программой. Дни проводятся с целью привлечения внимания широкой общественности, гражданского общества и местной администрации к вопросам защиты и развития общественных пространств, являющихся частью необходимой демократической инфраструктуры.

Дни Публичного Пространства организованы в рамках проекта «Коллективное Действие для Общественного Блага» при поддержке Европейского Культурного Фонда: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/
Также проект поддержан Министерством культуры РМ, Австрийским Культурным Фондом и Институтом Адама Мицкевича из Варшавы.

партнёры ДПП: Centrul pentru Artă Contemporană, Chișinău / Teatru Spălătorie / Universitatea Tehnică din Moldova / Direcția Cultură PMC
медия партнёры: Revista la Plic / Platzforma / Art Ploshadka / #diez / Locals / Klumea / Orașul Meu, Știri Pozitive

EN
– – – – –

Public Space Days
October 6-10, 2015, Chisinau

Oberliht Association invites everyone to take part in the program of Public Space Days that will be organized between 6-10 of October 2015 in Chisinau. For updated PSD program please visit this web page: https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com

Until recently, the topic of public space and the democratization of public space was mostly ignored in the public discourse from Moldova. The few debates that took place in different moments focused on a centralized approach linked to the political – historical perspective on the public space: the memory policy (the fate of the architectural and historical monuments and the need to install new monuments, the process of renaming the streets), the symbolic use of public space, etc.

Only in the recent years the public space topic started to be approached also from decentralized perspectives, focusing not only on the general function of the public space, but also on the ways in which some communities or persons use it: the physical and symbolic access to the use of public space by some social groups (people with disabilities/homeless, ethnic and religious communities, LGBT groups, etc.).

Simultaneously, due to the continuous effort of some cultural initiatives and local civic groups, the public space topic was more or less pushed into the public discourse, especially in Chisinau. The artistic and the activist approaches have initiated a debate related to the deterioration process of public spaces in Chisinau – the chopping of green spaces, illegal constructions, the accrual of urban density in the apartment-blocks areas, the commercialization of public space, the fraudulent management of public property, etc.

The event Public Space Days, organized by Oberliht Association, intends to connect these two different debates but also to start other necessary discussions about this post-socialist city in transformation.

Together with the activists, the artists, the architects, the theoreticians, the jurists, the experts, the inhabitants of the city and the different level authorities and policy makers, who will present different visions and approaches to the public space, we want to identify the role of art in the public space, and discuss the growth of the public space access opportunities for all social groups.

The goal of the Public Space Days is to offer, to different stakeholders and different representatives of the public, a discussion whose aim is to raise awareness and take action on topics and initiatives concerning democratization, protection and opening the public space to citizens.

In addition to the Public Space Days topics, which were previously announced, we want to strengthen the local networks of organizations, initiatives and persons, and to connect those experts active in Moldova with their colleagues from other European countries. Also we intend to offer a cultural event for Chisinau inhabitants and to its guests, by activating some public spaces, which are endangered or currently abandoned.

For more details about the event please visit this we page: https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com/english/
Download the program in PDF format

The Public Space Days 2015 represent a program of workshops, conferences, meetings and public debates joined by a cultural program, initiated in order to attract the attention of the wide public, of the civil society and public authorities on the need to protect and develop public spaces as part of a necessary democratic infrastructure.

The ZSP program is supported by the European Cultural Foundation, as part of project Collective Action for the Commons: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/ Additionally the project benefits from the support of the Ministry of Culture of the Republic of Moldova, Austrian Cultural Forum and Adam Mickiewicz Institute from Warsaw.

partners: Contemporary Art Centre, Chisinau / Spalatorie Theatre / Moldova Technical University / Cultural Department of Chisinau Municipality
media partners: POSTBOX magazine / Platzforma / Art Ploshadka / #diez / Locals / Klumea / Orasul Meu / Stiri Pozitive

#9 Revista la PLIC / POSTBOX magazine – online

IMG_7181_web
Joanna ZDZIENICKA, Stai aici și ai experiență comună în spațiul virtual, 2012

#9 al Revistei la PLIC este disponibil pe net
#9 POSTBOX magazine is available online
link

#10 Revista la PLIC / POSTBOX magazine – online

IMG_2809_decupat_web

#10 al Revistei la PLIC este disponibil online
#10 POSTBOX magazine is available online
link

#10 Revista la PLIC – lansare / #10 POSTBOX magazine – launch

DSC09500_edit_web

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

Joi, 8 august 2013, ora 18:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Șciusev 103, Chișinău

– lansarea #10 al Revistei la PLIC

Revista la PLIC este o publicație cu caracter interdisciplinar și experimental pronunțat, care își propune să reflecte tendințele artistice și literare ale tinerilor creatori.

La baza sa se află principiul partajării colective a cunoștințelor și experienței necesare pentru formarea unui discurs critic în sînul unui sistem ierarhic ce stimulează inegalitățile și distribuția privilegiată a resurselor.

blue-flyer_web

Publicația a pornit de la o invitație lansată în 2009 unui grup de 20 artiști, care a fost rugat să contribuie fiecare cu 20 exemplare ale lucrărilor sale (texte, desene, fotografii, lucrări video și filme). Acestea au fost introduse în 20 plicuri mari și redistribuite fiecărui artist în parte – așa a apărut primul număr al Revistei la Plic – o revistă-obiect.

201303_supliment_Oberliht_coperta_web

Astăzi Revista la Plic oferă un cadru de interacțiune artiștilor, scriitorilor, arhitecților, cercetătorilor, activiștilor din Republica Moldova și din regiune. Ei sînt încurajați să facă schimb de lucrări, proiecte și acțiuni într-un Plic, anunțînd tendințele actuale de dezvoltare culturală, socială, ecomonică sau politică din orașele în care locuiesc și activează. În lipsa unei finanțări Revista este editată într-un număr de 50 exemplare, fiind tipărită cu resursele proprii ale comunității artistice locale sau celei internaționale.

IMG_0577_web

#10 al Revistei la PLIC prezintă o selecție inedită de materiale și contribuții din Moldova și alte țări din regiune, precum România, Ucraina, Georgia, Slovacia, Olanda, Rusia, Finlanda și alte țări: texte literare, ghiduri istorice, hărți, jocuri de masă, obiecte, foi volante, materiale vizuale, ziare, pliante și alte publicații produse pe parcursul ultimului ani de diverse colective și grupuri artistice.

Lansarea #10 al Revistei la PLIC va avea loc la Zpațiu, un spațiu recent înființat și pus la dispoziția scenei independente din Moldova.

map-side-i-outlined_web

EN
– – – – –

Thursday, August 8, 2013, 6 pm
Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
Șciusev str. 103, Chisinau

– launch of #10 POSTBOX Magazine

The POSTBOX magazine is an interdisciplinary and experimental publication that aims to reflect the young artists’ and writers’ work and activity.

It is founded on the principle of sharing of valuable knowledge and experiences so much needed today for formation of a critical discourse inside of a hierarchically organized system that encourages inequalities and privileged distribution of the resources.

revista-pula050_web

The publication started with an invitation launched in 2009 to a group of 20 artists who were asked to contribute with 20 exemplars of their works (texts, drawings, photographs, videos and films). All the contributions were inserted inside a big envelope (POSTBOX) and redistributed back to each participating artist. This is how the first issue of POSTBOX magazine appeared – a magazine-object.

Today, POSTBOX magazine offers a frame for interaction between artists, writers, architects, researchers, activists from Republic of Moldova and from the region. They are encouraged to share their works, projects and actions through the Postbox, announcing actual tendencies of development in culture, society, economic and politics in the cities where they live and work. Lacking financial support the Magazine is being edited in 50 copies, being printed with the help of the local and international artistic communities.

Image0033_combined_web

#10 of POSTBOX magazine presents a special selection of materials and contributions obtained from Moldova and from other countries in the region like Romania, Ukraine, Georgia, Slovakia, Netherlands, Russia, Finland and other countries, among them literary texts, historical guides, maps, table games, flyers, visual materials, newspapers, posters and other publications produced during the last year by various artistic collectives and groups.

The launch of #10 of POSTBOX magazine will take place at Zpace, a recently opened space for the independent culture scene from Moldova.

mission_final_web

Oberliht Association
Gh. Asachi Str., 53/1, lit. “A”
Chisinau 2028, Republica Moldova
+(373 22) 286317
email: vladimir@oberliht.org.md
http://oberliht.com
http://www.facebook.com/oberliht
http://chiosc.oberliht.com
http://arthotel.oberliht.com

Au mai rămas câteva PLIC-uri din numărul #8 / Just a few more POSTBOX issues left from #8

IMG_6909_plic_8_desfasurat_web

Au mai rămas doar cîteva exemplare din #8 al PLIC-ului. Dacă doriți să le aveți atunci vă rugăm să ne anunțati la vladimir(a)oberliht.org.md, le putem pune deoparte.

Just few more issues of #8 POSTBOX are left. If you wish a copy please let us know by sending an email to vladimir(a)oberliht.org.md

O ZI PE AN AVEM CULTURĂ, IAR RESTUL ANULUI INCULTURĂ!

EMINESCU_Nanca_600px_o-zi-pe-an_web

RO

Parlamentul Republicii Moldova a declarat data de 15 ianuarie 2013 drept Zi Națională a Culturii.

Dincolo de populismul politic practicat cu regularitate în RM, vreau să cred că 15 ianuarie va deveni o zi prin care să se recunoască rolul culturii în dezvoltarea socială (inclusiv economică) a Moldovei, iar susținerea domeniului cultural să devină una din prioritățile actualei și viitoarelor guvernări.

Totodată, cred că aportul la dezvoltarea culturii în RM îl pot aduce toți locuitorii acestei țări și ar fi greșit să promovăm o singură cultură națională (de fapt ce este o cultură națională într-o eră a globalizării – cea care se reproduce în limitele actualului teritoriu al Republicii Moldova?) și să marginalizăm alte concepte culturale și/sau practici artistice existente în Chișinău sau în afara lui, să împărțim în tabere diferite pe cei „buni” și cei „răi”, pe români, moldoveni și ucrainieni, să favorizăm cultura „înaltă” și defavorizăm sub-cultura, pe cea oficială în detrimentul culturii independente, să expunem arta clasică și să ignorăm arta contemporană sau actuală, să finanțăm arta comercială și nu cea alternativă, să diferențiem între arta practicată în mediul rural și cea practicată în mediul urban, slow media de new media etc. Puținul pe care îl avem noi astăzi se datorează tuturor acestor contribuții, în ansamblu.

Ar mai fi, totuși, două întrebări la care încă nu am obținut răspunsuri:

Cum procedăm cu statutul artistului, care rămîne la zi cea mai vulnerabilă profesie liberă, nefiind protejată de stat? Poate că era cazul să avem mai curînd o ZI a LUCRĂTORULUI din sfera CULTURII?

Și ce facem cu restul anului, așteptăm ziua cea mare?

usv

Îmi doresc și eu o pizza sbarro, de ziua mea!

EMINESCU_Nanca_600px_sbarro_web

RO

11.01.2013 (actualizare)

Ion Ștefăniță de la AIRM scrie pe profile-ul său de pe facebook:

Ș.O.M. TREISI SRL solicită de la Ministerul Culturii, avizul pentru construcţia din bd. Ştefan cel Mare 101, în Parcul Public Ştefan cel Mare, Scuarul Europei, data cînd a parvenit cererea 28 decembrie 2012, subiectul va fi inclus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice, până la finele lunii ianuarie 2013.

som-treisi_web

Pentru a fi la curent cu situația construcției ilegale din Grădina Publică Ștefan cel Mare din Chișinău vă ivităm să intrați mai des pe acest blog: http://gradina-publica.blogspot.com/

OFERTĂ STAGIU: Asociația Oberliht invită doritorii să-și depună candidatura

IMG_4373_edit_web

Michal HOLY, Teren 2011

RO

Asociația Tinerilor Artiști Oberliht (http://www.oberliht.com) invită doritorii să-și depună candidatura pentru realizarea unui stagiu de la 3 la 6 luni.

Stagiarul va deveni parte a echipei și va avea posibilitatea să participe la următoarele acțiuni și proiecte organizate de Asociația Oberliht:

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările din Est): http://www.spacesproject.net în cadrul căruia vor fi organizate următoarele activități:
– Ateliere de cartografiere organizate cu scopul identificării, recuperării și repunerii în uz a spațiului public din Chișinău (februarie – iunie 2013)
– Vizită de studiu în orașul Kiev, Ucraina (mai 2013)
– Program de rezidență pentru artiști din Slovacia, România, Ucraina, Cehia, SUA la Chișinău (iunie-septembrie 2013)
– Program de rezidență pentru colective de arhitecți din Georgia, Ucraina, Cehia, România, Serbia la Chișinău (august-septembrie 2013)
– Conferință internațională dedicată transformării spațiului public – o componentă importantă a infrastructurii democratice – din orașele Chișinău, Kiev, Tbilisi și Erevan după căderea URSS (septembrie 2013)

Adițional:
– Un proiect de colaborare cu revista de arhitectură Zeppelin: http://www.e-zeppelin.ro, la Chișinău (februarie-martie 2013)

Proiectul CHIOȘC: http://chiosc.oberliht.com
– în curs de desfășurare (2013)

Connected by the border – colaborare culturală și lucru în rețea în regiunea Parteneriatului Estic – etapa a II-a (iunie – decembrie 2013)
http://www.oberliht.com/connected-by-the-border-2
http://www.oberliht.com/connected-by-the-border

Revista la PLIC – literatură, artă, atitudine: https://plic09.wordpress.com
– în curs de desfășurare (2013)

Toate cheltuielile legate de participarea la proiectele menționate mai sus (costul călătoriei, diurne cînd este cazul) vor fi suportate de Asociația Oberliht.

Pentru coordonarea acestor si altor activititati se cauta un colaborator care ar raspunde urmatoarelor criterii:
– Diploma de studii superioare (sau in curs de finisare)
– Interes sporit manifestat pentru domeniile culturii contemporane și arhitecturii / dezvoltării urbane, activismului civic
– Cunoasterea bună a limbii engleze si a limbii române
– Disponibilitate de a lucra 8-12 ore / săptămînă
– Nu se cere să aveți experiență anterioară de coordonare a unor proiecte similare însă acest lucruri, alături de cunoașterea limbii ruse, va fi considerat un avantaj

Participarea la stagiu va oferi oportunități noi de cunoaștere a domeniilor de management și administrarea culturii, obținerea experienței organizatorice, posibilitatea de a interacționa cu personalități notorii din Moldova și de peste hotare (artiști, arhitecți, cercetători etc.), obținerea unor noi competențe și cunoștințe în domeniile artei contemporane, arhitecturii și activismului civic.

Doritorii de a lua parte la activitatile mentionate sint rugati sa expedieze un Curriculum Vitae si o scrisoare de motivatie (in romana sau engleza) la urmatoarea adresa: vladimir(a)oberliht.org.md

data limită: 25 ianuarie 2013

Bienala Tinerilor Artişti, ediţia a V-a / Biennial of Young Artists, 5th edition, 2012

Please scroll for English

Fundația Culturală Meta
Strada Luigi Galvani, nr. 61-63,
Sector 2, Bucureşti
6 octombrie, 2012

RO
– – – – –

Comunicat de presă

Fundaţia Culturală META organizează la Bucureşti, în perioada 11 octombrie – 11 noiembrie 2012, Bienala Tinerilor Artişti. Ediția din acest an se desfășoară sub titlul Overlapping Biennial și are la origine un proiect de artă contextuală. Bienala propune o viziune inovatoare asupra modului în care publicul interacționează cu arta. Overlapping Biennial este în esență un eveniment virtual, în care conexiunea dintre lumea virtuală şi cea reală se realizează prin intermediul codului QR – o matrice, un cod de bare – ce poate fi scanat cu ajutorul telefonului/tabletă/PDA. Citește restul acestei intrări »